CARGONITE
Wyceń transport
Usługi
Transport IntermodalTransport Międzynarodowy LTL Transport Międzynarodowy FTLTransport KolejowyTransport MorskiImport - Eksport ChinyObsługa KontenerówOdprawa CelnaMagazynowanieSzkoleniaUsługi Cyfrowe w TSL
Transport
Flota
Branże
News
Przewoźnik
Kariera
Kontakt
Panel
PL
EN
Transport Towarów Niebezpiecznych

Transport Towarów Niebezpiecznych

INDUSTRY

Usługi logistyczne i transportowe towarów niebezpiecznych. Oferujemy transport FTL oraz LTL. Szybka wycena transportu.

Towary Niebezpieczne

Towary Niebezpieczne

Transport Towarów Niebezpiecznych ADR

Oferujemy przewóz materiałów uznanych przez prawo za niebezpieczne - specjalnie dopasowanymi środkami transportu.

Transport towarów niebezpiecznych ADR (ang. European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) to międzynarodowa umowa dotycząca transportu niebezpiecznych towarów drogami publicznymi. Reguluje ona sposoby transportu, magazynowania i przechowywania towarów niebezpiecznych, a także wymagania dotyczące opakowań i etykietowania, wszelkiego rodzaju ograniczenia dotyczące ilości i rodzaju substancji niebezpiecznych, zasady zachowania bezpieczeństwa oraz postanowienia dotyczące odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z transportu. Umowa ADR jest obowiązkowa dla wszystkich przewoźników i magazynierów towarów niebezpiecznych oraz innych użytkowników dróg publicznych.

Czym są towary niebiezpieczne?

Towary niebezpieczne to substancje lub przedmioty, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne stanowią ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska. Mogą to być chemikalia, substancje wybuchowe, radioaktywne, żrące, łatwopalne, toksyczne lub inne substancje, które mogą powodować szkodliwe skutki w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych określa różne kategorie i podkategorie, aby wskazać rodzaj zagrożenia, jakie stwarzają. Towary niebezpieczne są objęte szczególnymi przepisami i wymogami dotyczącymi transportu, opakowania, oznakowania, dokumentacji oraz szkoleń dla kierowców. Ich przewóz wymaga zastosowania odpowiednich środków ostrożności i przestrzegania przepisów, aby minimalizować ryzyko i zapewnić bezpieczeństwo podczas transportu.

Przykłady niebezpiecznych towarów określonych w przepisach ADR:

 • gazy,
 • materiały wybuchowe,
 • substancje chemiczne,
 • biologiczne,
 • radioaktywne,
 • i inne niebezpieczne towary.

Definicja transportu materiałów niebezpiecznych ADR

ADR to międzynarodowy system klasyfikacji, pakowania, oznakowania i przewożenia towarów niebezpiecznych drogą lądową. ADR został opracowany przez Europejską Komisję ds. Transportu w celu usprawnienia i usystematyzowania transportu towarów niebezpiecznych drogą lądową na terenie całej Europy. System ten zapewnia, że towary są odpowiednio zabezpieczone podczas transportu, a jednocześnie umożliwia bezpieczny i wydajny przepływ towarów między państwami członkowskimi. Towary niebezpieczne ADR obejmują materiały związane z eksplozjami, materiały radioaktywne, substancje chemiczne, materiały łatwopalne, substancje żrące i wiele innych.

towary niebezpieczne

ADR w transporcie międzynarodowym

Transport towarów ADR jest możliwy międzynarodowo zgodnie z przepisami Europejskiej Umowy dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (ADR).

W jaki sposób odbywa się transport ADR?

Towary niebezpieczne mogą być przewożone zarówno drogą morską, jak i lotniczą lub drogową. Przewożenie towary niebezpiecznych wymaga odpowiedniego przygotowania i zastosowania się do określonych procedur. Przed rozpoczęciem przewozu należy wypełnić formularze dotyczące danych etykiety, a także odpowiednio zabezpieczyć towary. Przy transporcie drogowym powinno się stosować specjalne pojazdy, które są przystosowane do przewozu takich produktów oraz odpowiedni system zabezpieczeń. Na każdym etapie transportu powinny być wykorzystywane odpowiednie procedury bezpieczeństwa w celu uniknięcia sytuacji awaryjnych.

Organizujemy transport we Wrocławiu, w całej Polsce, Europie i na świecie - wyceń transport.

Czym jest umowa ADR? Zawartość umowy ADR

Umowa ADR, czyli Europejska Umowa dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych, zawiera zbiór przepisów i norm dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Umowa ADR określa wymagania dotyczące klasyfikacji, opakowania, oznakowania, dokumentacji, szkolenia kierowców oraz procedur awaryjnych związanych z przewozem ładunków niebezpiecznych. Zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, minimalizacji ryzyka oraz przestrzegania przepisów podczas transportu ADR. Umowa ADR jest wiążąca dla państw, które ją ratyfikowały, i stanowi podstawę do ustalania przepisów krajowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

Jak należy przygotować się do transportu ADR?

Przygotowanie do transportu ADR wymaga przestrzegania określonych procedur i zasad, aby zagwarantować bezpieczny i zgodny z przepisami przewóz towarów niebezpiecznych. Oto kilka kroków, które należy podjąć:

 1. Klasyfikacja towarów: Przede wszystkim, dokładnie zidentyfikuj i sklasyfikuj przewożone substancje zgodnie z przepisami ADR. Określ odpowiednią kategorię towaru, aby wyznaczyć właściwe środki ostrożności i wymagania.

 2. Odpowiednie opakowanie i oznakowanie: Przygotuj odpowiednie opakowania, które spełniają wymagania ADR i są dostosowane do właściwości przewożonych substancji. Zapewnij prawidłowe oznakowanie na opakowaniach, aby wskazać ich zawartość i zagrożenie.

 3. Dokumentacja i szkolenie: Przygotuj kompletną dokumentację zgodnie z przepisami ADR, zawierającą informacje o towarach, ich właściwościach, ilościach, oznakowaniu itp. Upewnij się, że kierowcy posiadają wymagane certyfikaty ADR i zostali odpowiednio przeszkoleni.

 4. Sprawdzenie pojazdu: Przed rozpoczęciem transportu, dokładnie sprawdź stan techniczny pojazdu, w tym systemy bezpieczeństwa, gaśnice, oznakowanie ostrzegawcze, sprawną komunikację radiową itp.

 5. Procedury awaryjne: Zaznajom się z procedurami awaryjnymi i postępowaniem w przypadku wypadku lub zagrożenia. Przygotuj plan działania i zapoznaj kierowców z procedurami, aby byli przygotowani na sytuacje awaryjne.

Przygotowanie do transportu ADR wymaga staranności, przestrzegania przepisów i odpowiedniego przygotowania zarówno w zakresie dokumentacji, jak i infrastruktury oraz szkoleń. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas transportu towarów niebezpiecznych jest kluczowe dla ochrony zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa wszystkich zaangażowanych stron.

Zasady i wymagania dotyczące transportu ADR

Transport ADR podlega szeregowi zasad i wymagań, których celem jest minimalizacja ryzyka oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas przewozu. Przewoźnicy i kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących oznakowania, opakowania, dokumentacji, szkoleń oraz procedur awaryjnych.

transport towarow adr

Jakie są klasy towarów ADR? Wykaz towarów niebezpiecznych i klasy

Towary ADR, czyli towary niebezpieczne przewożone zgodnie z Europejską Umową ADR, są podzielone na różne klasy zgodnie z ich właściwościami i potencjalnymi zagrożeniami. Klasy towarów ADR obejmują:

 • Towary ADR klasy 1: Substancje i przedmioty wybuchowe
 • Towary ADR klasy 2: Gazy
 • Towary ADR klasy 3: Ciecze łatwopalne
 • Towary ADR klasy 4: Substancje łatwopalne, substancje samozapalne, substancje emitujące łatwopalne gazy w kontakcie z wodą
 • Towary ADR klasy 5: Substancje utleniające i organiczne
 • Towary ADR klasy 6: Substancje toksyczne
 • Towary ADR klasy 7: Materiały radioaktywne
 • Towary ADR klasy 8: Substancje żrące
 • Towary ADR klasy 9: Materiały i przedmioty niebezpieczne różne od pozostałych

Podział na klasy towarów ADR pomaga w identyfikacji i klasyfikacji substancji niebezpiecznych, umożliwiając odpowiednie zastosowanie środków ostrożności i procedur podczas ich transportu.

Obowiązki i odpowiedzialność za przewóz towarów niebezpiecznych

Przewoźnicy towarów niebezpiecznych mają określone obowiązki i odpowiedzialność związane z bezpiecznym przewozem. W ich gestii leży właściwe oznakowanie i opakowanie towarów, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji oraz przestrzeganie przepisów dotyczących transportu ADR.

Oznakowanie i opakowanie

Wszystkie towary niebezpieczne muszą być właściwie oznaczone i zapakowane zgodnie z określonymi przepisami. Odpowiednie oznakowanie i opakowanie pomagają w identyfikacji oraz minimalizacji ryzyka związanego z przewozem substancji niebezpiecznych.

Dokumentacja transportu ADR

Dokumentacja jest nieodłącznym elementem transportu ADR. Przewoźnicy muszą prowadzić szczegółowe zapisy dotyczące przewożonych towarów, zawierające informacje o ich właściwościach, ilościach, sposobie oznakowania oraz innych istotnych danych. Dokumentacja ta jest istotna dla celów identyfikacji, kontroli oraz śledzenia towarów w trakcie transportu.

Kto może transportować ładunki ADR?

Transportem ładunków ADR mogą zajmować się przewoźnicy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Właściciele firm transportowych oraz kierowcy powinni posiadać certyfikaty ADR, które potwierdzają ich zdolność do przewozu substancji niebezpiecznych. Aby uzyskać certyfikat, konieczne jest ukończenie specjalistycznego szkolenia, które obejmuje przepisy dotyczące transportu ADR, procedury bezpieczeństwa i postępowanie w razie awarii. Tylko osoby posiadające wymagane kwalifikacje mogą legalnie przewozić ładunki ADR. Przewoźnicy powinni również posiadać odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, aby pokryć ewentualne szkody wynikające z przewozu ładunków niebezpiecznych.

Szkolenia i certyfikaty dla kierowców

Kierowcy zaangażowani w transport ADR muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz certyfikaty. Szkolenia z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych są obowiązkowe i mają na celu zapewnienie kierowcom wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków.

Bezpieczeństwo podczas transportu ADR

Bezpieczeństwo jest najważniejszym aspektem transportu ADR. Wymaga on szczególnej uwagi i przestrzegania ścisłych procedur. Kierowcy i przewoźnicy są odpowiedzialni za zapewnienie odpowiednich warunków i środków ostrożności podczas przewozu, aby minimalizować ryzyko wypadków i zagrożeń dla zdrowia oraz środowiska.

Gaśnice wymagane przy przewozie ADR. Jakie muszą być gaśnice ADR?

Podczas przewozu ładunków niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR (Europejskie Porozumienie dotyczące Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych), wymagane jest posiadanie gaśnic w pojeździe. Gaśnice są istotnym elementem bezpieczeństwa i powinny być dostępne w przypadku wystąpienia pożaru lub zagrożenia pożarowego. Wymagane jest, aby gaśnice spełniały określone normy i posiadały odpowiednie oznakowanie. Ich rodzaj, ilość i parametry techniczne są uzależnione od klasy i ilości przewożonych substancji niebezpiecznych. Właściwe zabezpieczenie gaśnicami jest ważne, aby zapewnić szybką reakcję w przypadku zagrożenia pożarowego i minimalizację ryzyka dla kierowców, ładunku i innych uczestników ruchu drogowego.

Procedury awaryjne i postępowanie w razie wypadku

W przypadku awarii lub wypadku podczas transportu ADR istnieją określone procedury, których należy przestrzegać. Kierowcy i pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych, aby móc działać szybko i skutecznie w celu minimalizacji skutków wypadku.

towary niebezpieczne adr

Korzyści i wyzwania związane z transportem ADR

Transport ADR niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i wyzwania. Korzyścią jest możliwość przewozu ładunków niebezpiecznych w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami, co przyczynia się do ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska. Jednak transport ADR stawia przed przewoźnikami i kierowcami wiele wyzwań, takich jak konieczność przestrzegania rygorystycznych przepisów i zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Magazynowanie towarów ADR

Magazynowanie towarów ADR, czyli towarów niebezpiecznych, wymaga przestrzegania określonych zasad i procedur bezpieczeństwa. Magazyny przeznaczone do przechowywania towarów ADR muszą spełniać odpowiednie wymogi, takie jak odpowiednie oznakowanie, wyposażenie w systemy przeciwpożarowe, oddzielne pomieszczenia dla różnych klas towarów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej odległości między różnymi substancjami niebezpiecznymi. Pracownicy odpowiedzialni za magazynowanie towarów ADR powinni być odpowiednio przeszkoleni i świadomi ryzyka związanego z manipulacją i przechowywaniem tego rodzaju towarów.

Podsumowanie

Transport ADR odgrywa kluczową rolę w przewozie towarów niebezpiecznych. Jest to branża, która wymaga przestrzegania rygorystycznych przepisów, dbałości o bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska. Klasyfikacja towarów, zasady przewozu, odpowiedzialność i procedury awaryjne to tylko niektóre aspekty związane z transportem ADR. W przyszłości należy spodziewać się dalszego rozwoju tej branży wraz z postępem technologicznym i coraz większą świadomością ekologiczną. Zapewniamy bezpieczny transport towarów niebezpiecznych. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach transportowych ADR.

transport materialow niebezpiecznych adr

Najczęściej zadawane pytania

Czy transport ADR odbywa się tylko drogą lądową?

Nie, transport ADR może odbywać się również drogą wodną i kolejową, w zależności od rodzaju przewożonych substancji i ich przeznaczenia.

Jakie są konsekwencje złamania przepisów dotyczących transportu ADR?

Złamanie przepisów może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, a także zagrożeniem dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

Jakie inicjatywy podejmowane są w celu zwiększenia bezpieczeństwa transportu ADR?

Przeprowadzane są szkolenia dla kierowców, opracowywane są bardziej zaawansowane systemy oznakowania i opakowania, oraz rozwijane są technologie monitorowania i śledzenia przewozów.

Transport materiałów niebezpiecznych ADR. Kto może je transportować?

Transportem ładunków niebezpiecznych mogą zajmować się specjalistyczne firmy przewozowe jak Cargonite, które posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przewoźnicy muszą spełniać określone wymagania bezpieczeństwa i przestrzegać przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

Kto może zostać kierowcą ADR i jakie są wymagania wobec takich osób?

Kierowcą ADR może zostać osoba, która spełnia określone wymagania i uzyskała odpowiednie kwalifikacje. Oto podstawowe wymagania wobec kierowców ADR:

 • Posiadanie odpowiednich uprawnień: Kierowca musi mieć ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii, które uprawnia do prowadzenia pojazdów przewożących towary niebezpieczne.
 • Ważne zaświadczenie ADR: Kierowca musi uzyskać zaświadczenie ADR, które jest potwierdzeniem skończenia kursu i zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych. Certyfikat ten jest wydawany po ukończeniu specjalistycznego szkolenia zgodnego z przepisami ADR.
 • Szkolenie specjalistyczne: Kierowca musi ukończyć specjalistyczne szkolenie z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
 • Badania lekarskie: Kierowca powinien przechodzić regularne badania lekarskie, które potwierdzają jego zdolność do wykonywania zawodu kierowcy.
 • Dobra znajomość przepisów: Kierowca musi być dobrze zaznajomiony z przepisami ADR dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych oraz z przepisami krajowymi dot. transportu drogowego.

Wymagania wobec kierowców ADR są ściśle określone i mają na celu zapewnienie bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych oraz minimalizację ryzyka dla zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa publicznego.

Czy transport substancji niebezpiecznych musi być ubezpieczony?

Tak, transport substancji niebezpiecznych powinien być objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to ma na celu ochronę przed ewentualnymi szkodami, które mogą wyniknąć w przypadku wypadków lub incydentów związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika pokrywa szkody wyrządzone osobom trzecim, mieniu lub środowisku w przypadku wypadku, wycieku substancji lub innych sytuacji, które mogą spowodować straty. Posiadanie ubezpieczenia jest istotne dla zapewnienia ochrony finansowej i zgodności z przepisami, a także dla budowania zaufania klientów i partnerów biznesowych. Przewoźnicy powinni upewnić się, że mają wystarczające ubezpieczenie, adekwatne do rodzaju przewożonych substancji i potencjalnych zagrożeń.

Co oznacza obowiązek wyznaczenia doradcy ADR?

Przewoźnicy, którzy wykonują przewozy towarów niebezpiecznych zgodnie z Europejską Umową ADR, mają obowiązek wyznaczenia doradcy ADR. Doradca ADR jest odpowiedzialny za udzielanie porad i zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych, w tym klasyfikacji, oznakowania, opakowania i procedur awaryjnych. Wyznaczenie doradcy ADR jest istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i minimalizacji ryzyka związanego z przewozem towarów niebezpiecznych.

Kto to jest doradca ADR? Jak zostać doradcą ADR?

Doradca ADR to specjalista, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów i zasad dotyczących transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z Europejską Umową dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (ADR). Doradca ADR może pełnić rolę konsultanta lub eksperta, udzielając porad i wskazówek dotyczących przewozu substancji niebezpiecznych, bezpieczeństwa, klasyfikacji, oznakowania, opakowania i innych aspektów związanych z transportem ADR. Może również pomagać w przygotowywaniu dokumentacji, szkoleniu personelu, audytach bezpieczeństwa oraz interpretowaniu przepisów ADR. Doradcy ADR często współpracują z firmami przewozowymi, przemysłem chemicznym, logistycznym i innymi podmiotami związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, aby zapewnić zgodność z przepisami i maksymalne bezpieczeństwo podczas transportu.

Aby zostać doradcą ADR, konieczne jest ukończenie specjalistycznego szkolenia z zakresu przepisów i zasad dotyczących transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z Europejską Umową ADR. Po zakończeniu szkolenia i zdobyciu niezbędnej wiedzy można uzyskać odpowiednie certyfikaty potwierdzające status doradcy ADR.

Na kim spoczywa odpowiedzialność za transport ADR?

Odpowiedzialność za transport ADR (Europejska Umowa dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych) spoczywa głównie na przewoźniku, który ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zgodność z wymogami dotyczącymi opakowania, oznakowania, dokumentacji i procedur awaryjnych. Nadawca i odbiorca również mają częściową odpowiedzialność za poprawne przygotowanie i przyjęcie towaru zgodnie z przepisami ADR.

kam-idris-Ot2iTXgC6fY-unsplash
Transport

Elektroniki

Dowiedz się więcej
hoover-tung-BslSDcQww0M-unsplash
Transport

Automotive

Dowiedz się więcej
michael-maasen-AkYGy ymFqo-unsplash (3)
Transport

Ekrany

Dowiedz się więcej
nathan-dumlao-qmxzyEJ1PSQ-unsplash
Transport

Papieru

Dowiedz się więcej
mikael-seegen-jX6WXNkvsPs-unsplash
Towary

Niebezpieczne

Dowiedz się więcej
vishnu-prasad-Ct-7svw082I-unsplash
Towary

Luksusowe

Dowiedz się więcej
howtogym-S9NchuPb79I-unsplash
Towary

Sypkie

Dowiedz się więcej
Transport Towarow Wielkogabarytowych
Towary

Wielogabarytowe

Dowiedz się więcej
lights at night
Dostosowana do Twoich wymagań

Wycena Transportu

Dodaj kolejny ładunek

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści pochodzących od Cargonite Spółka z .o.o

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Cargonite telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Wypełnij wymagane pola

Prześlij formularz
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Cargonite Spółka z o.o. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Tęczowa 13, 53-601 Wrocław, przez e-mail: rodo@cargonite.pl lub telefonicznie: +48 453 019 266. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Omida. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

CARGONITE

CARGONITE Logo
PL
EN
Lokalizacja

Tęczowa 13, 53-601 Wrocław, PL

Copyright © CARGONITE 2023. Designed & Developed by AppClever. Wszelkie prawa zastrzeżone
Szybkie zapytanie
Szybkie zapytanie
Wyceń transport
lights at night
Konsultacja z doświadczonym spedytorem

Szybkie zapytanie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści pochodzących od Cargonite Spółka z .o.o

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Cargonite telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących celem przedstawienia informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne

Wypełnij wymagane pola

Prześlij formularz
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Cargonite Spółka z o.o. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Tęczowa 13, 53-601 Wrocław, przez e-mail: rodo@cargonite.pl lub telefonicznie: +48 453 019 266. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Omida. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.

CARGONITE

Z dniem 19.06.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych do faktur. Aktualne dane znajdują się w zakładce Kontakt.

OK

Przeglądając tę stronę zgadzasz się na używanie plików Cookies. Więcej na Polityka Prywatności

OK